Untitled Document
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒ / ๒๕๕๖ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
เจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา
23 ม.ค. 2556

 

ประกาศสัตวแพทยสภา
ที่  ๒ / ๒๕๕๖
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

             ด้วยนายกสัตวแพทยสภาขอลาออกจากคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์   จึงเสนอให้นายสัตวแพทย์พรชัย  สุวรรณาภิรมย์ 
เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  แทนในฐานะกรรมการที่มาจากกรรมการสัตวแพทยสภา     และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  จึงต้องสรรหาบุคคลใหม่ในฐานะกรรมการจากสายงานวิชาชีพ   สัตวแพทยสภาจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  แทนตำแหน่งที่ว่างลงโดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข  ดังนี้

๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑  เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
๑.๒  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ในภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
๑.๓  มีเจตนารมณ์ในการทำงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
๑.๔  มีความเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อเข้าร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

๒.  เงื่อนไขการทำงาน
๒.๑   มีวาระการทำงานตามคณะกรรมการในคำสั่งสัตวแพทยสภาที่ ๑๒ / ๒๕๕๕ 
         ข้อ ข (๓) &n

 
 
กลับไปยังหน้าข่าวและกิจกรรม
    Copyright 2008-2011 © ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
จำนวนผู้เข้าชม 439246
จำนวนสมาชิกเข้าชม 188292