สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศวสพท.ที่ ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศวสพท.ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศวสพท.ที่ ๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ ของสาขาอายุรศาสตร์
ประกาศวสพท. ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศวสพท. ที่ ๗/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวสพท. ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์ม Template Logbook สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธ์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางพิจารณาสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อให้สัตวแพทยสภารับรองในการมีประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ เพื่อการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศวสพท. ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพฯ
ขอเชิญลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ