สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
Release for public review: Guidelines for quantitative biodiversity assessments in the livestock sector - Environmental performance of feed additives in livestock supply chains
WSAVA Clinical Resources and News Update - August 5th, 2019
แจ้งสมาชิกผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก RFID
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562
แนะนำข้อมูลการกรอกระบบโปรแกรมแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ )
"Officially" an Exporter? Flat output, rapid import growth and China's changing role in the world seafood trade
Access a wealth of untapped research in Japan
Aquaculture Business Newsletter, July
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสัตวแพทยสภา “เร่งสปีด ติดอาวุธสัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า”