สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
Save the date and register now. FAO/IAEA International Symposium on Sustainable Animal Production and Health
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๘/๒๕๖๒ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั่วคราว ของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
Bad but could be worse: African Swine Fever spreads into Vietnam
การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 11
แจ้งช่องทางการชำระเงินของสัตวแพทยสภา
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และเรื่องแก้ไขความคลาดเคลื่อน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
World beef's slow growth and rapid transformation
It's not just African Swine Fever! How ten years of setbacks derailed China's feed and livestock boom
เชิญชวนประชาชนพาสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมาทำหมัน