สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางด้านสัตวแพทย์สัตว์ปีก ระดับนานาชาติ งาน WVPAC 2019
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง) กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร หรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ....
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 14 เรื่อง "ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ เล็ก กลาง ใหญ่ อันไหนจะไปต่อ"
Save the date and register now. FAO/IAEA International Symposium on Sustainable Animal Production and Health
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๘/๒๕๖๒ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั่วคราว ของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
Bad but could be worse: African Swine Fever spreads into Vietnam
การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 11
หนังสือเรื่อง "หลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง" จัดพิมพ์โดย สัตวแพทยสภา
แจ้งช่องทางการชำระเงินของสัตวแพทยสภา