สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
WSAVA Clinical Resources and News Update - July 22nd, 2019 \uD83D\uDC07\uD83C\uDF0F
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๓ /๒๕๖๒ เรื่อง การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ
America's beef boom peak at a murky trade cross-roads
A One Man Show: The Western Hemisphere's disparity-ridden, American dominated dairy farming
ข้อแนะนำการลงทะเบียนเข้าร่วม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สัตวแพทยสภา
China becomes the world's top shrimp buyer but its output remains a mystery
FAO Livestock Technical Network Newsletter - Focus on: animal feed
WSAVA Clinical Resources and News Update - July 8th, 2019