สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
SpoutINFO Newsletter
Worst case scenario materializes for China's ASF-plagued swine sector
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง ขยายเวลาสอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสัมมนาชั้น ๑ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง ปรับปรุงรายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
Agenda released - Animal Health Innovation, Latin America
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุออกฤทธิ์ (ฉบับที่ 2)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา
Progress, pitfalls and price inflation in the world salmon market
SpoutINFO Newsletter
FAO Livestock Technical Network Newsletter - Focus on animal feed