สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคสำคัญในสัตว์
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2563
ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต ขึ้นทะเบียนฯสัตวแพทยสภา และขึั้นตอนอื่นๆ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา (TOR) การจ้างผลิตวีดีทัศน์ VIDEO PRESENTATION
งานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUVC 2020 Veterinary Conference)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎหมายใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ จำนวน 9 ฉบับ
งานสัมมนาของศ.ศ.สพ.ครั้งที่ 19 เรื่อง Updates on hematopoietic malignancies in dogs and cats
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๙ / ๒๕๖๓ เรื่อง ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ : หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก