สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
เปิดลงทะเบียน e-Learning 2563 ครั้งที่ 1
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ :หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2563
บันทึกความร่วมมือ โครงการ Life Begins with GHB ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง เรื่อง การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ :หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สุกร