สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙
แอฟพลิเคชัน "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
แถลงมาตรการการรับมือกับโควิด-19 ในส่วนของผลกระทบต่อสัตว์
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ผสมยาจำนวน 5 ฉบับ
ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๐ / ๒๕๖๓ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสภาวิศวกรงดการให้บริการสมาชิกหน้าเค้าเตอร์
การใช้ประโยชน์จากตำรายาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ