สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 17 เรื่อง Updates on Small Animal Emergency Medicine: How to Succeed in critical hours”
Carryover in feed and transfer from feed to food of unavoidable and unintended residues of approved veterinary drugs - Report of the Joint FAO/WHO expert meeting – 8–10 January 2019, FAO headquarters, Rome, Italy
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง การปฏิบัติงานในวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 16 เรื่อง How to help Diabetic dogs and cats live longer
The International Cooperation for Convergence of Technical Requirements for the Assessment of Feed Ingredients (ICCF)...
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน มกราคม 2563
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน ธันวาคม 2562
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน พฤศจิกายน 2562
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน ตุลาคม 2562
เรื่อง: Save the date: CFS 46 Side Event "Antimicrobial resistance: Everyone's concern, from farm to forks" - 17 October 2019, 18 hours, Iran Room