สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
งานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUVC 2020 Veterinary Conference)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
กฎหมายใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ จำนวน 9 ฉบับ
งานสัมมนาของศ.ศ.สพ.ครั้งที่ 19 เรื่อง Updates on hematopoietic malignancies in dogs and cats
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๙ / ๒๕๖๓ เรื่อง ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ : หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ :หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH / VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖ / ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
Life Begins with GHB ปี 2563 ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สัตวแพทยสภา