สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นหัวหน้าสำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง สอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตของสมาชิกสัตวแพทยสภาฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๐ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๘ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร (เพิ่มเติม)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๐ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเเห็น
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๖ / ๒๕๕๙ เรื่อง ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์