สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๖๑
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
โครงการระดมความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น ๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรี
บัตรเลือกตั้งที่ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ จึงขอให้สมาชิกผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จำนวน ๑๔๔ คน ให้ตรวจสอบและติดต่อขอรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือก ครั้งที่ 3
บัตรเลือกตั้งที่ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ จึงขอให้สมาชิกผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จำนวน ๑๔๔ คน ให้ตรวจสอบและติดต่อขอรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือก ครั้งที่ 2
บัตรเลือกตั้งที่ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ จึงขอให้สมาชิกผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จำนวน ๑๔๔ คน ให้ตรวจสอบและติดต่อขอรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือก
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกเเละการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การดำเนินการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
ศูนย์การศึกษาฯออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ วันที่ 7-8 ก.พ. 61
E-Learning 2561 (เริ่มเปิดลงทะเบียนแล้ว)