สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 21 (2) มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 87 (3) และมาตรา 97 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ในปี 2561 นี้ ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา จะจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการตลอดทั้งปี ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อสรุปไปดำเนินการจัดงาน
Report on AVSBN 2017
เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขาต่างๆ
ประชาสัมพันธ์"ข้อมูลประกอบการรับฟังความเห็น พรบ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ"
จดหมายข่าว 2017 VET CU TOWARD ASEAN 2017. Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University and Veterinary Council of Thailand hosting the Workshop on ASWAN Veterinary Statutory Network's Strategic Plan 2018-2020 (AVSBN 2017)
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
Season’s Greetings 2018 from ASEAN VSB Network
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
ประชาสัมพันธ์คู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2560