สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒๐ เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.4"
ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรู้ความฯ ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน ครั้งที่ 40
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๙ / ๒๕๖๓ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา (TOR) การจ้างผลิตวีดีทัศน์ VIDEO PRESENTATION
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
สั่งหนังสือเรื่อง "หลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง" จัดพิมพ์โดย สัตวแพทยสภา