สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
VDO งานสัมมนาวิชาการ “สานความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”
ขอเชิญชวนร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “สานความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
การเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ของสัตวแพทยสภาปากีสถาน Pakistan Veterinary Medical Council (PVMC) ณ สัตวแพทยสภา
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๖๑
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
โครงการระดมความเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น ๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรี
บัตรเลือกตั้งที่ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ จึงขอให้สมาชิกผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จำนวน ๑๔๔ คน ให้ตรวจสอบและติดต่อขอรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือก ครั้งที่ 3