สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
5 พันธมิตรด้านปศุสัตว์ผนึกกำลังเพื่อให้สินค้าปศุสัตว์เป็นอาหารปลอดภัย และประกาศเจตนารมณ์ ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัตวแพทยสภาวิชาการประจำปี 2561
งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "Novel Technique in Semen Preservation"
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๔ / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการประกาศตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ...
สัตวแพทยสภาเพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน๊ตในประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ร่าง พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "แนะแนววางแผนครอบครัว สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษอย่างปลอดภัย"