สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศเลื่อน งานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง "สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส"
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเลื่อนการจัดงานสัมมนาWVPAC2019 DIGEST
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ : หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สุกร และสัตว์ปีก
แจ้งความประสงค์รับสารสัตวแพทยสภารอบปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย สารสัตวแพทยสภาเล่มที่ ๒๘ –เล่มที่ ๓๑ ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๓
โครงการสัมมนาอายุรศาสตร์ หัวเรื่อง : โรคทางเดินปัสสาวะในสุนัขและแมว ของ ม.เกษตรฯ
ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรค COVID-2019 และสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว ที่มาจากWSAVA...
ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรค COVID-2019 และสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัขและแมว