สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖ / ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
Life Begins with GHB ปี 2563 ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สัตวแพทยสภา
ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
งานสัมมนาครั้งที่ 18 เรื่อง RABBIT 101
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซด์ของสัตวแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะที่สอง (TOR)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
เปิดลงทะเบียน e-Learning 2563 ครั้งที่ 1
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓