สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบฟาร์มฯ WAAWDC 2021
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสัตวแพทยสภา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สัตวแพทยสภา“สัตวแพทย์วิถีใหม่บนมาตรฐานวิชาชีพ”
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ขยายเวลา)
แจ้งสมาชิก เรื่อง การจัดส่งเอกสารมาที่สำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ 27 เรื่อง Small animal diagnostic imaging - Made easy series
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๑/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ On Grid system แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof Top) อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๐ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙