สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2562

 

 

 

 

 

 

 ประกาศปี2562

 

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2562 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        ปรับปรุงวันที่ 1-03-62