สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

    

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
 
โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๘-๒๕๖๑   โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๕-๒๕๕๘   โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๔๘-๒๕๕๑  โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๔๕-๒๕๔๘ 

 

โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา 

 

 

 

 

คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

 

กรรมการโดยการเลือกตั้ง
     
 
 
 
 
ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม
 
 
นายกสัตวแพทยสภา
 
 

 

 
     

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

สัตวแพทย์หญิงกัลยา เก่งวิกย์กรรม

นายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

อุปนายกคนที่ ๑

อุปนายกคนที่ ๒

เลขาธิการ
     

 รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี

นายสัตวแพทย์พรชัย สุวรรณาภิรมย์

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ ตุลยกุล

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ
     

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี  ทันตสุวรรณ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล  ธนศักดิ์

     

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย  กลมเกลียว

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณี  คุณากรสวัสดิ์

     
 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม

นายสัตวแพทย์คณิน  รุจิเสรีกุล

     
 

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล  แก้วเกษ

นายสัตวแพทย์ณรงค์  สุธัมนาถพงษ์

 
     

 

กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้แทนหน่วยงาน
     

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย  เครือสุคนธ์

ผศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี  ศักดิ์คำดวง

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล

     

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร  กระจายศรี

นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค 

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรพล  เองวานิช  

นายสัตวแพทย์ศิวะ ไม้สนธิ์

นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์  พันธ์หล้า

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

     

นายสัตวแพทย์สุรพงษ์  วงศ์สุทธาวาส

พันเอกหญิง สัตวแพทย์หญิงสุทธาทิพย์ พันธุ์เอี่ยม

นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ  สุวัธนะเชาร์

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

 ผู้แทนกรมปศุสัตว์

 

   
 
   

 

อ.นายสัตวแพทย์ชัยยศ  ธารรัตนะ

 นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์

ผู้แทนกรมประมง

นายกสมาคมสัตวแพทย์

 นายกสัตวแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย

 

ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

 ในพระบรมราชูปถัมถ์

                                                                                                                       

   ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 221162

 หมายเหตุ หากท่านใดต้องการเปลี่ยนรูป ส่งภาพแจ้งความประสงค์ที่ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.