สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๖๒

 

กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๖๒

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเตียง ตันสงวน ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เดือน
วัน เดือน ปี
ครั้งที่
มกราคม
๑๗-ม.ค.-๖๒
กุมภาพันธ์
๒๑-ก.พ.-๖๒
มีนาคม
๒๑-มี.ค.-๖๒
เมษายน
๑๘-เม.ย.-๖๒
พฤษภาคม
๑๖-พ.ค.-๖๒
มิถุนายน
๒๐-มิ.ย.-๖๒
กรกฎาคม
๑๘-ก.ค.-๖๒
สิงหาคม
๒๒-ส.ค.-๖๒
กันยายน
๑๙-ก.ย.-๖๒
ตุลาคม
๑๗-ต.ค.-๖๒
๑๐
พฤศจิกายน
๒๑-พ.ย.-๖๒
๑๑
ธันวาคม
๑๙-ธ.ค.-๖๒
๑๒

  

ข้อมูลลงวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒