สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ พ.ศ. 2561-2564

 

 

 

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ พ.ศ. 2561-2564

 

     
    ศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์
  สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร  ธิติศักดิ์ 
      นายสัตวแพทย์การุณ  ชัยวงศ์โรจน์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
     
 
 
       สัตวแพทย์หญิงกัลยา  เก่งวิกย์กรรม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 
     
 
 
         ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
รองผู้อำนวยการ
     
 
นายสัตวแพทย์พรชัย  สุวรรณาภิรมย์       
 กรรมการ
 
รศ.ดร. นายสัตวแพทย์ กัมพล แก้วเกษ
 กรรมการ
     
 
รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ  ตุลยกุล
 กรรมการ
 
รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี
   กรรมการ
     
 
นายสัตวแพทย์คณิน  รุจิเสรีกุล
    กรรมการ
 
     ผศ. นายสัตวแพทย ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม   
    กรรมการ  
     
 
สัตวแพทย์หญิงฐิติรัตน์  ไชยมี
 กรรมการ
 

นายสัตวแพทย์ธนพัฒน์  สุขวิสุทธิ์
 กรรมการ

     
   
รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์  จึงสมานญาติ
 กรรมการ
 

 สัตวแพทย์หญิงรพีพรรณ เอื้อเวชนิชกุล
 กรรมการ

     
   
สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์   จิระธันห์    
 กรรมการ
 

นายสัตวแพทย์สิทธิพร   อนันต์จินดา
 กรรมการ

                 

   
 สัตวแพทย์หญิงธนิดา  หรินทรานนท์  
 กรรมการ
     

 

                                                                                                              

 ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 02 เมย. 62