สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรสาขาต่างๆ

 

 |  เอกสารแสดงความชำนาญการ   |  สาขาชำนาญการที่ออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร   |   รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรสาขาต่างๆ  | 

 


 

รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรสาขาต่างๆ 

     

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรสาขาพยาธิวิทยา (Pathology) 

 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (Theriogenology)

 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ (Surgery) 

 รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรสาขาอายุรศาสตร์ (Medicine)

 

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health)

                                                                

                                                                                                                                                                                  ปรับปรุงวันที่ 23-11-61 เวลา 11.25 น.