สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะผู้บริหารวิทยาลัย

 

รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑. รศ. น.สพ. ดร.สงคราม  เหลืองทองคำ
ประธาน
๒. ศ. น.สพ. ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. ศ. น.สพ. ดร.มาริษศักร์  กัลล์ประวิทธ์ เลขาธิการ
๔. ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร      นายทะเบียน
๕. รศ. สพ.ญ. ดร.วรา  พานิชเกรียงไกร  เหรัญญิก
๖. ศ. น.สพ. ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม ผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. น.สพ. ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต       ผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ.กิตติคุณ สพ.ญ.ปราณี  ตันติวนิช    ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. รศ. น.สพ. ดร.ธีระ  รักความสุข ผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์  ผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข

 

 

รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน

๑. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช     
ประธาน
๒. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข ผู้รั้งตำแหน่งประธาน
๓. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.วลาสินี  มูลอามาตย์     เลขาธิการ
๔. รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์ นายทะเบียน
๕. ผศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.นลินี  ตันติวนิช เหรัญญิก
๖. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีศักดิ์  ส่งเสริม ผู้แทนสาขาพยาธิวิทยา
๗. รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต ผู้แทนสาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
๘. ศ. สัตวแพทย์หญิง ปราณี ตันติวนิช       ผู้แทนสาขาศัลยศาสตร์
๙. ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.เฉลิมพล  เล็กเจริญสุข ผู้แทนสาขาอายุรศาสตร์
๑๐. ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.อลงกร  อมรศิลป์ ผู้แทนสาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข