สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศ

|  พ.ร.บ. และข้อบังคับ | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |    คำสั่ง  | ประกาศ |


 

ประกาศ 

 

1.

ประกาศ ๖ /๒๕๕๓ การกำหนดค่าธรรมเนียมในการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา                                                                                                               

2.

ประกาศ ๔๐/๒๕๕๘ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เกษตร                                                               3. ประกาศ ๔๑/๒๕๕๘ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ศรีวิชัย                                                                                                                                                                                                     
4. ประกาศ ๔๘/๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการชันสูตรโรคสัตว์                                                                                                                                                                                                  
5.

ประกาศ ๖๒/๒๕๕๘ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ จุฬาลงกรณ์                                                                                                                                               

6. ประกาศ ๖๓/๒๕๕๘ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ตะวันออก

7. ประกาศ ๗๐/๒๕๕๘ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.มหาสารคาม                                                                                                                                        
8.  ประกาศ ๗/ ๒๕๕๙ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มหิดล

9. 

ประกาศ ๒๓/๒๕๕๙ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ เชียงใหม่

 10. 

ประกาศ ๒๔/๒๕๕๙ การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ เวสเทิร์น

 11. 

ประกาศ ๓๕/๒๕๕๙ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ เทคโนโลยีมหานคร12. 

ประกาศ ๓๖/๒๕๕๙ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ขอนแก่น

 13. 

ประกาศ ๒๕/๒๕๖๑ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ตะวันออก (หลักสูตรฯ ๒๕๖๐)

 14. 

ประกาศ ๒๗/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.มหาสารคาม(หลักสูตรฯ๒๕๖๑).pdf15. 

ประกาศ ๓๐/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ศรีวิชัยฯ(หลักสูตรฯ๒๕๖๐).pdf16. 

ประกาศ ๓๑/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เวสเทิร์น.pdf17. 

ประกาศ ๓๗/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ จุฬาลงกรณ์.pdf18. 

ประกาศ ๓๘/๒๕๖๒ การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์.pdf                                                                                                                                                                           ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 28 พ.ย. 62