สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2562

| พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


ปี2562 | ปี2561 | ปี2560 | ปี2559 | ปี2558 | ปี2557 | ปี2556 | ปี2555 | ปี2554 | ปี2553 ปี2552 | ปี2551 | ปี2550 ปี2549 | ปี2548 ปี2547 | ปี2546               

 

 

ประกาศปี 2562

 1.

ประกาศที่ 23/2562 เรื่อง การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ                                                                                                                                          

                  

 
 2.

ประกาศที่ 25/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562

 

 
 3.

ประกาศที่ 26/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2562                                                                                                                      

 
 4.

ประกาศที่ 27/2562 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 )

 

 
 5.

ประกาศ 28/2562 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตชั่วคราว 

         

 
 6.

ประกาศ 30/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ศรีวิชัยฯ(หลักสูตรฯ2560)

         

 
 7.

ประกาศ 31/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เวสเทิร์น.pdf

 

 

 

 

 ปรับปรุง 20 ก.ย. 62