สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง ท่าเข้าและท่าออกฯ.pdf