สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 12 Current concepts in neurology

 "ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนที่นั่งเต็มแล้ว

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ"

 

 

 

 

ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนาครั้งที่ 12.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากจำนวนที่นั่งเต็มแล้ว
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ"

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ภูมิใจเสนอ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่12 เรื่อง "Current Concepts in Neurology"

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะทำให้เรื่องระบบประสาทที่ยุ่งยากมากมาย เป็นเรื่องที่ท้าทายไม่เกินความสามารถ ไม่ต้องreferเคสNeuroไปที่อื่นอีกต่อไป

  • วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
  • 09.00 - 16.30 น.
  • ณ ห้องทองฑีฆายุ สัตวแพทยสภา
  • ค่าลงทะเบียน (ภาคบรรยาย และพิเศษช่วงบ่ายภาคปฏิบัติการ) 1,500 บาท
  • ได้รับ 6 หน่วยกิตสะสม

หัวข้อบรรยาย

1. A Guide to Seizure Management 
โดย ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

2. Common spinal cord Disease in dogs
โดย อ.ดร.สพ.ญ.ดวงทิพย์ ฉัตรชัยศักดิ์ อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

3. Recognizing Canine Cognitive Dysfunction
โดย อ.น.สพ.ดร.นิรุตติ์ สุวรรณา อว.สพ.สาขาอายุรศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

4. Workshop : ฝึกตรวจระบบประสาทกับสุนัขและแมว

เปิดรับสมัครเพียง 120 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึง 7 มิถุนายน 2562 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม ทาง www.vetcouncil.or.th

     ·เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี******

     ·ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ)

     -โทร.02-017-0700-8 กด 201,203,204

     - Line@ id : @vetcce 

     - Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ.
กนกประภา เพ็ชรสน
2
สพ.ญ.
กมลรัตน์ จรูญวิทย์
3
น.สพ.
กวีวุฒิ วิรียะภิวัฒน์
4
สพ.ญ.
กัญญาณัฐ ศรีกฤตยาวัฒน์
5
สพ.ญ.
กัญญาพัชร บุตรศรีภูมิ
6
สพ.ญ.
กัตติกา ชัยมงคล
7
น.สพ.
กันตพัฒน์ ภาณุพัฒน์วรางค์
8
น.สพ.
เกริกชัย  ศิริข่วง
9
สพ.ญ.
เกษศิรินทร์ บัวเพชร
10
สพ.ญ.
ครองขวัญ สมใจ
11
น.สพ.
โฆษิต นันทิยะกุล
12
สพ.ญ.
จันจิรา วารินศิริรักษ์
13
สพ.ญ.
จุฑารัตน์ บารมี
14
สพ.ญ.
เฉลิมฉัตร ณ หนองคาย
15
สพ.ญ.
ชนิดา  นิลดี
16
สพ.ญ.
ชนิดา อัศวมาชัย
17
สพ.ญ.
ชไมพร พิรุฬห์ทรัพย์
18
สพ.ญ.
ชลธิชา สิริสุภัคการย์
19
น.สพ.
ชัชวาน ใจสะอาด
20
น.สพ.
ชาตรี เขียมทรัพย์
21
น.สพ.
ชานน สมบูรณ์
22
สพ.ญ.
ชาลินี ศรีบุญเรือง
23
สพ.ญ.
ณคธมน ลือชานิมิตจิต
24
สพ.ญ.
ณชาณา ซอประเสริฐ
25
สพ.ญ.
ณัฐชา ถาบุญเรือง
26
น.สพ.
ตรีภพ เนินอุไร
27
น.สพ.
ตรียุทธ ม่วงไหมทอง
28
สพ.ญ.
ตันติมา สุวรรณวิโรจน์
29
สพ.ญ.
ธนพร พิทักษ์กุล
30
น.สพ.
ธนวัฒน์ ขาวเอี่ยม
31
น.สพ.
ธนาวุฒิ เฮงสุโข 
32
สพ.ญ.
ธนิกานต์ สุวรรณโชติ
33
น.สพ.
ธันวา พิณนุวัตร
34
น.สพ.
ธีรภัทร์ คุ้มจันอัด
35
น.สพ.
นครินทร์ ทองน่วม
36
น.สพ.
นัฎพงศ์ สวดประโคน
37
สพ.ญ.
นันทพร เหลืองมณีเวชย์
38
สพ.ญ.
นันทภพ เลิศชัยประเสริฐ
39
สพ.ญ.
นันทิชา ยกทอง
40
สพ.ญ.
นิศาชล แก้วน้ำใส
41
สพ.ญ.
บุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์
42
สพ.ญ.
ปริณดา ศิริโชคชัย
43
สพ.ญ.
ปรีชญา รอดสีเสน
44
สพ.ญ.
ปรียานุช สุดภวา
45
สพ.ญ.
ปวิภา โยริยะโชติ
46
สพ.ญ.
ปวีณ์พร หลำเบ็ญสะ
47
สพ.ญ.
ปาริชาติ ลักษณะพฤกษา
48
น.สพ.
ปีติ ไชยมงคล
49
สพ.ญ.
เปมิกา บุญเรือง
50
สพ.ญ.
พงศ์พร กาวิรส
51
น.สพ.
พงษกร คล้ายแก้ว
52
น.สพ.
พณพงศ์ นาคธน
53
สพ.ญ.
พธวรรณ โตแย้ม
54
สพ.ญ.
พรพิมล ผลประมูล
55
สพ.ญ.
พรพิมล พึ่งพระรัตนตรัย
56
สพ.ญ.
พัชรากร วัฒน์ธนะปานสกุล
57
สพ.ญ.
พัทธวรรณ จุฑามณี
58
สพ.ญ.
พัทธานันท์ โคตมะ
59
น.สพ.
พันทิศ กำลังชัย
60
น.สพ.
พีรดนย์ กลางนา
61
น.สพ.
พีรัช จิรยุวัฒนกุล
62
น.สพ.
พุทธมาศ เพชรเมืองปราบ
63
สพ.ญ.
พูลทรัพย์ พงศ์สุพัฒน์
64
สพ.ญ.
แพรวไพลิน นาคการะสิน
65
สพ.ญ.
ไพลิน กาวิใจ
66
สพ.ญ.
ภณิดา เมฆโสภาวรรณกุล
67
น.สพ.
ภัทร วิภาบุษบากร
68
สพ.ญ.
ภัทราพร เพชรรักษ์
69
สพ.ญ.
ภูริดา ทองดี
70
สพ.ญ.
รวีวรรณ พรมประสิทธิ์
71
น.สพ.
รักษิต สาริมาน
72
สพ.ญ.
รุ้งเพชร ตั้งถาวรชัยกุล
73
สพ.ญ.
ลลิตา พิทยาภร์
74
สพ.ญ.
ลักขณา บวรธรรมทัศน์
75
สพ.ญ.
ลันตา สวนประเสริฐ
76
น.สพ.
วรการ ศิลาสุวรรณ
77
สพ.ญ.
วรรณชนก รูปะสุต
78
สพ.ญ.
วรรษมน หมอยาดี
79
น.สพ.
วรศิษฏ์ ประเสริฐสม
80
สพ.ญ.
วริษา สุวรรณประเสริฐ
81
น.สพ.
วัชรพงษ์ สุริยกุล ณ อยุธยา
82
สพ.ญ.
วิจิตรา สรรพสอน
83
นาย
วิธนันท์ เนตรภู่
84
สพ.ญ.
วิรดี วงค์เดือน
85
น.สพ.
วีรชัย อันประนิตย์
86
สพ.ญ.
ศกลวรรณ บุบผาเฮ้า
87
นางสาว
ศนิ ลลิตลักษมานนท์
88
น.สพ.
ศราวุฒื  กิ่งวาที
89
น.สพ.
ศิฐศรา รอดทุกข์
90
น.สพ.
ศิราวัฒน์ น้อยวงศ์
91
สพ.ญ.
ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล
92
น.สพ.
สถาพร โพธิ์จันทจินดา
93
นาย
สยุมภู เหลืองมณีเวชย์
94
น.สพ.
สรวิชญ์  เพชรอริยวงศ์
95
น.สพ.
สายชล แก้วไสย
96
สพ.ญ.
สินีนารถ จันทรชาติ
97
สพ.ญ.
สุชานันท์ โชติรัตน์
98
สพ.ญ.
สุดารัตน์ สุนทโรทก
99
สพ.ญ.
สุนันทินี สิงหนาท
100
นางสาว
สุพิชชา ฐิรวัฒนวงศ์
101
สพ.ญ.
สุภาพร อินทรักษา
102
สพ.ญ.
สุภาวรรณ สุขกาล
103
น.สพ.
สุภิญโญ เกิดพิบูลย์
104
สพ.ญ.
สุมิตา จิราธิติพร
105
น.สพ.
เสริมชัย ดีด้วยชาติ
106
สพ.ญ.
หัทยา ฉลองภูมิ
107
น.สพ.
อธิศ หะยาจันทา
108
สพ.ญ.
อภิญญา สุจิรารัตน์
109
สพ.ญ.
อภิมาศ พูลทอง
110
สพ.ญ.
อรนันท์ อุดมพัฒนากร
111
สพ.ญ.
อรพรรษ เตชะวีรากร
112
สพ.ญ.
อริศรา เอมปรากฎ
113
สพ.ญ.
อรุณี หมุนกลาง
114
น.สพ.
อิฎฐวัชร เสตพันธ์
115
น.สพ.
อุเทน บุญธรรม
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2562