สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ร่างพรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ดาวน์โหลดเอกสารสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศฯ