สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คลิกสมัครลงทะเบียนออนไลน์


 

ดาวน์โหลดกำหนดการงานสัมมนาครั้งที่11

คลิกสมัครลงทะเบียนออนไลน์

ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร11

ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่11 .pdf

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่11 .word

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา (ศ.ศ.สพ.) ร่วมกับ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ขอเชิญสัตวแพทย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 11 ของ ศ.ศ.ศพ. เรื่อง "African Swine Fever จากเรื่องเล่าในLINE..สู่เรื่องจริงวันนี้"

รายละเอียดของงาน
   วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
   ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น สัตวแพทยสภา
   เปิดให้ทั้งสัตวแพทย์ สัตวบาล นักวิชาการ เจ้าของฟาร์มสุกร และผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
   ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
   ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจะได้รับ หน่วยกิตสะสม จากการเข้าร่วมงาน
   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2562 ทาง www.vetcouncil.or.th

     ·เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี******

     ·ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

พบกับวิทยากรจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อบรรยายที่ครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับ ASF มางานเดียวครบจบทุกประเด็น

กำหนดการ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. รู้ให้ทัน African Swine Fever
                           ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
                           คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.15 น. การตรวจวินิจฉัย African Swine Fever และสถานการณ์จริง ณ ปัจจุบัน
                           น.สพ.ประกิต บุญพรประเสริฐ
                           สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

11.15-12.15 น. มาตรการของกรมปศุสัตว์ในการควบคุมและป้องกันการระบาด African Swine Fever
                           ผู้แทนกรมปศุสัตว์

12.15-13.15 รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-13.45 น. มาตรการ ASF 4 ป้องกัน ปฏิบัติ 
                           ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม 
                           นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

13.45-14.45 น. มาตรการป้องกัน ASF ของภาคเอกชน
                           โดยทีมวิทยากรจากบริษัทเอกชน
                            1. น.สพ.ระพี ปัญญาทอง
                                - บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
                            2. น.สพ.ปฏิภาณ ไชยปัญญา
                                - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)
                            3. สพญ.อรวรรณ ฟักขำ
                                - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
                                  ส่วนประกันคุณภาพและสุขภาพสัตว์
                                - บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
                            4. น.สพ.ชญานินทร์ ใจอ่อนน้อม 
                                - บริษัท วี.ซี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น. เสวนาเรื่อง ถอดรหัสการป้องกัน ASFV จากผู้รู้จริง ทำจริง และแนวปฏิบัติ
                          โดยทีมวิทยากรจากบริษัทเอกชนจากช่วงที่แล้ว

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พ.ค.2562 เป็นต้นไป

 ----------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-071-0700-8 กด 201,203,204
Facebook Inbox : vetcce
LINE@ : ID line @vetcce

----------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
1
สพ.ญ. กมลวรรณ น้อยนวล
2
สพ.ญ. กฤติกา หาญญานันท์
3
น.สพ. กฤษฏา ลังกา
4
น.สพ. กฤษทศักดิ์ แสงกาศนีย์
5
น.สพ. กัมพล แก้วเกษ
6
น.สพ. กิตติภพ ฟองรัตนะกุล
7
น.สพ. กิติ เลขมาศ
8
นางสาว กีรณา สายธนู
9
สพ.ญ. กุลธิดา วงค์ราช
10
น.สพ. ขวัญชัย จรัสแผ้ว
11
น.สพ. จักรกฤษณ์ ประเสริฐ
12
สพ.ญ. จุฑามาศ จัตุชัย
13
สพ.ญ. เจนจิรา สาครนาวีชัย
14
สพ.ญ. ชัญชัญญภรณ์ พงศ์ชัยศรี
15
น.สพ. ชาญณรงค์ รอดคำ
16
น.สพ. ชาตรี เขียมทรัพย์
17
น.สพ. ฐานวุฒิ ไม้สนธิ์
18
น.สพ. ณัฐวุฒิ ปานเพชร
19
น.สพ. ดำเนิน เสาะสืบงาม
20
น.สพ. ดุสิต เลาหสินณรงค์
21
สพ.ญ. ตรีสุคนธ์ พงษายอยคำ
22
น.สพ. เติมสิทธิ ปภาวสิทธิ์
23
น.สพ. ถาวร สิงห์ชาดา
24
น.สพ. ธนเดช ดวงรัตนเจริญ
25
นาย ธนัท พุทธิชันธ์
26
น.สพ. ธนินทร์ พัฒนเศรษฐ์
27
น.สพ. ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์
28
น.สพ. ธีธัช วงษ์มาก
29
น.สพ. ธีรภาพ อรุณไพโรจน์
30
น.สพ. นคร นันต์จารุวงศ์
31
สพ.ญ. นลินี ชัยอิสรากร
32
สพ.ญ. นวลแพร แสนบุ่งค้อ
33
สพ.ญ. นันทวัน ทั้งวัชรพงศ์
34
น.สพ. นิรุตติ์ แก้วโบราณ
35
น.สพ. นิรุตติ์ อัยรา
36
น.สพ. บุญมี สัญญสุจจารี
37
สพ.ญ. เบญจวรรณ พูลนิล
38
สพ.ญ. ประภาพรรณ นกสกุณา
39
สพ.ญ. ปริษา แสงสิทธิเดช
40
นาย ปรีชา ชูแก้ว
41
สพ.ญ. ปวิภา โยริยะโชติ
42
สพ.ญ. ปิยากร ทองสุข
43
น.สพ. พงษ์ศักดิ์ นุ่มศรี
44
น.สพ. พณพงศ์ นาคธน
45
น.สพ. พนมวัน มุ่งป้องกลาง
46
สพ.ญ. พนิดา ชนาภิวัฒน์
47
น.สพ. พิชช์พิชาน เทวีทิวารักษ์
48
น.สพ. พิรเศรษฐ์ พ่วงกุล
49
สพ.ญ. พีรยา ชุมพล
50
น.สพ. พีรศักดิ์ โสมประโคน
51
น.สพ. เพชรภูมิ ตรีเพชร
52
นางสาว ภาวิณี  กิ่งก้าน
53
สพ.ญ. มนัสยา เทวาหุดี
54
สพ.ญ. มรกต นันทไพฑูรย์
55
สพ.ญ. มาศสุดา ศรีศิลปกร
56
สพ.ญ. เมธาสุ จันทร์รอด
57
สพ.ญ. ยมุนา พัฒน์ทอง
58
สพ.ญ. รัชณี ศรีฐาน
59
น.สพ. รัชพล อินทร์สุข
60
สพ.ญ. ริญญารัตน์ เลิศพิสิฐกมล คำโปธิ
61
นางสาว ลลิตา ชุณหเชิดชัย 
62
นางสาว วรรณิสา กุฎีสุข
63
นางสาว วรรธนา อภิรักษ์ชาติสกุล
64
นาย วรวิทย์ วัฒนสิทธิ์
65
น.สพ. วรางคณา เถาธรรมพิทักษ์
66
น.สพ. วัชรกฤต ไชยวรรณ
67
สพ.ญ. วัชรีวรรณ จารุศิริพิพัฒน์
68
สพ.ญ. วิชญา ญาณภักดี
69
น.สพ. วิทยา เลิศรตนบดี
70
น.สพ. วินัย คุณพรม
71
สพ.ญ. วิมลพร ธิติศักดิ์
72
น.สพ. วิลาส วิบูลย์ศิริกุล
73
น.สพ. วีระเดช โพธาคณาพงศ์
74
คุณ วุฒิชัย ลิ้มภิญญาศาสตร์
75
น.สพ. ศตายุ ตันธนะสาร
76
สพ.ญ. ศยามล เนตรพิชิต
77
นาย ศรายุทธ กิตติวัฒนากุล
78
น.สพ. ศิขริน ตันวิสุทธิ์
79
สพ.ญ. ศิรินันท์ ศรีบัวสด
80
สพ.ญ. ศิริพร  ทักษไพบูลย์
81
คุณ ศิลมน ชูศักดิ์แสงทอง
82
สพ.ญ. ศุทธินี อัครชัยสกุล
83
น.สพ. ศุภรัฐ แสงวิภาสนภาพร
84
สพ.ญ. ศุภิกา นันทขว้าง
85
น.สพ. สมบูรณ์ ปัทมมงคลชัย
86
น.สพ. สมภพ คุ้มทอง
87
น.สพ. สืบวงศ์ สุขสุดประเสริฐ
88
น.สพ. สืบศักดิ์ ทองประภา
89
น.สพ. สุจินต์ สุขชัย
90
น.สพ. สุทัศน์ ตั้งธโนปจัย
91
น.สพ. สุพล เลื่องยศลือชากุล
92
สพ.ญ. สุพัตรา จิตนิยม
93
น.สพ. สุรพันธุ์ บุณยวัฒน
94
สพ.ญ. สุวิมล จึงเจริญสุขยิ่ง
95
สพ.ญ. อมรวรรณ บัววัฒน์
96
สพ.ญ. อรดา โมรา
97
น.สพ. อรรถรัตน์ เอี่ยมผ่อง
98
สพ.ญ. อรวรีย์ จันทโรทัย
99
สพ.ญ. อริศรา เอมปรากฎ
100
สพ.ญ. อรุณ ธนศราสกุลพงษ์
101
สพญ. อังสนา  ฮ้อเจริญ
102
น.สพ. อาณันย์ชัย สุทธินวน
103
น.สพ. เอกภูมิ สะอาด
104
น.สพ. โอฬาร นิยมสุขนิรันดร์
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ค.2562