สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี 2562

 

ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่1/2562 (สพ.ชั้นสอง)

ดาวโหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสพ.ชั้น2/2562

ดาวน์โหลดใบ payinCCE - ศ.ศ.สพ.

ดาวน์โหลดข้อมูลที่พัก

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2562
   
รายชื่อเรียงตามพยัญชนะ ก - ฮ
 
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ
สกุล
เอกสารไม่ครบ
1
นาย
กอบบุญ นิลโขง  
2
นาย
เกรียงศักดิ์ โพธา  
3
นาย
คติ แสงศรีจันทร์รัตน์  
4
นาย
คมสัน สมัครการ  
5
นาย
จรัส แป้นทอง  
6
นาย
จักราวุธ คำทวี  
7
นาย
จิรนิติ  วงษ์คำหาญ  
8
นาย
ฉัตรชัย ชาววัง  
9
นาย
ฉัตรพล(ฉลาม) พรหมเศรณี  
10
นาย
เฉลิมชัย วงศกรโกศล (อเนกะเวียง)  
11
นาย
ชลอ ไทยศิริ  
12
นาย
ชัชวาลย์ เพ็ชรแท้  
13
นาย
ชัยณรงค์ เสนชัย  
14
นาย
ชัยนาท ชุ่มเงิน  
15
นาย
ชัยพร เอ้งฉ้วน  
16
นาย
ชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์  
17
นาย
ชาญชัย เนตรแก้ว  
18
นาย
ชาตรี บุญนันท์  
19
นาย
ชิดชัย อาสาวดีรส  
20
นาย
เชิดชูวงศ์ จุฑะกนก  
21
นาย
ไชย(มนัสชัย) อุปรินทร์  
22
นาย
ญาณเวทย์ รณภูมิ  
23
นาย
ณรงค์  ม่วงไหมทอง  
24
นาย
ณิชพน(เบญจขันธ์)(พิพัฒน์) พรหมเดชะ  
25
นาย
เดชา ศรีโสภา  
26
นาย
ถนอม สุขสำราญ  
27
นาย
ทวนทอง อาจรักษา  
28
นาย
ทำเนียบ กลัดแก้ว  
29
นาย
เทวิน แสวงสิน  
30
นาย
ธนพล(ณรงค์) ทองน่วม  
31
นาย
ธีระ ลิขิตธรรมวาณิช  
32
นาย
ธีระวุธ พิบูลรัตพงศ์  
33
นาย
นคร  จันทคุปต์  
34
นาย
นพพร พันธานนท์  
35
นาย
นพรัต(อภิชาต) เทียนทอง  
36
นาย
นรวัฒน์(พลีชีพ) ผลตาล  
37
นาย
นาวา อักษร  
38
นาย
นิพนธ์ เศียรอักษร  
39
นาย
นิพนธ์ พรหมจารี  
40
นาย
บรรพต บุญพิทักษ์  
41
นาย
บรรพต หรรษาพันธุ์  
42
นาย
บรรหาร นวกุล  
43
นาย
บัญชา ตังควณิชย์  
44
นาย
บุญธรรม เนาว์สูงเนิน  
45
นาย
บุญส่ง กรมกอง  
46
นาย
ประยงค์ คนฉลาด  
47
นาย
ประยูร เล็บขาว  
48
นาย
ประเวศ เปรมศรี  
49
นาย
ประสาท กุณนะ  
50
นาย
ประสาน สีตลรัศมี  
51
นาย
ประสิทธิ์ ทองกรณ์  
52
นาย
ประเสริฐ ก้อนสันทัด  
53
นาย
ประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์  
54
นาย
ปัญญา มูลคำกาเจริญ(มูลคำ)  
55
นาย
ปิยะ นาคทองกุล  
56
นาย
เผ่าพันธุ์ จิรเศรษฐเมธากุล  
57
นาย
พงศ์ณริศร์(จรัสพงศ์) บริสุทธิ์  
58
นาย
พรชัย หวังมนิดากุล(เจียมจันทร์คุปต์)  
59
นาย
พรชัย อารีย์วงษ์  
60
นาย
พิทยากร อ้วนพรมมา  
61
นาย
พินันท์ แสงอุทัย  
62
นาย
ไพฑูรย์ ราโช  
63
นาย
ไพรินทร์ คันศร  
64
นาย
ไพโรจน์ มาแสง  
65
นาย
ไพลิน คณะรมย์  
66
นาย
ภูวดล สาลีเกษตร  
67
นาย
มนตรี นิลสุวรรณ  
68
นาย
มาโนช ปราชญ์ศิลป์  
69
นาย
รวิกร(อุดม) สาคำ  
70
นาย
รัชช์ นามกร  
71
นาย
วรภพ บุญประดิษฐ์  
72
นาย
วัชระ ศะศิประภา  
73
นาย
วัฒนา มณีสุริยา  
74
นาย
วิจัย รัตนมาศ  
75
นาย
วิโรจน์ คลังบุญครอง  
76
นาย
วิสิทธิ์ หินเธาว์  
77
นาย
วีรศักดิ์ เกรียงธีรศร  
78
นาย
ศราวุฒิ จิวะชาติ  
79
นาย
ศิริเดช คงสุบรรณ์  
80
นาย
ศิริพุฒิพงศ์ สิงห์คำ  
81
นาย
สนธยา พุ่มมูล  
82
นาย
สมเกียรติ เอกอุดมพงษ์  
83
นาย
สมเกียรติ อยู่บำรุงพงศ์ (บ้ำสันเทียะ)  
84
นาย
สมเกียรติ แก้วจินดา  
85
นาย
สมควร ปิยะพงศ์เดชา  
86
นาย
สมชาย เพ็ญไพรัตน์กุล  
87
นาย
สมชาย หมื่นเดช  
88
นาย
สมชาย สุทนต์  
89
นาย
สมชาย ศรีอรุณ  
90
นาย
สมบูรณ์ ใบสีจวง  
91
นาย
สมพงศ์ ทองเกื้อ  
92
นาย
สมพงษ์ แก้วสุภาพ  
93
นาย
สมพร สิ้นภัย  
94
นาย
สมศักดิ์ เลิงนิสสัย สำเนาใบอนุญาตฯ
95
นาย
สมศักดิ์ ฉายชูวงษ์  
96
นาย
สมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์  
97
นาย
สรรเสริญ เจริญตะคุ  
98
นาย
สรายุทธ วรรณสูตร  
99
นาย
สัจจะ อัตตะศิริ  
100
นาย
สุชล ไชยศิริ  
101
นาย
สุชัย ลิ้มวัฒนา  
102
นาย
สุทัศน์ บุญสูนย์  
103
นาย
สุเทพ บุญปลูก  
104
นาย
สุนทร ม่วงมี  
105
นาย
สุมิตร อำนวยสินศิริ  
106
นาย
สุรชัย ขาวนวล  
107
นาย
สุรพงค์ โชติกเสถียร  
108
นาย
สุรพล ธัญญเจริญ  
109
นาย
สุรินทร์ จันทร์กรณ์  
110
นาย
สุรินทร์ เครือแก้ว  
111
นาย
เสน่ห์ ประเสริฐ  
112
นาย
อดิศร บุณฑี  
113
นาย
อโนชา อินทรศร  
114
นาย
อพิมล ตานุชนม์  
115
นาย
อภินันท์ โอปณะโสภิต  
116
นาย
อรุณ ตันติวิภาวิน  
117
นาย
อัมพร ชุมปัญญา  
118
นาย
อาทิตย์ ยอดคำลือ  
119
นาย
อารักษ์ ไกรมงคล  
120
นาย
อุเทน ศรีดี  
121
นาย
สุวัฒน์ อนันตโสภณกุล  
122
นาย
ธน(สุชีพ) เทียนทอง  
         
 
Up-date ผู้ที่ส่งหลักฐานมาถึง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่1/2562 (สพ.ชั้นสอง)

ดาวโหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสพ.ชั้น2/2562

ดาวน์โหลดใบ payinCCE - ศ.ศ.สพ.

ดาวน์โหลดข้อมูลที่พัก

 

 update 010362 14:36