สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สัตวแพทยสภาแห่งประเทศไทยได้รับเชิญร่วมสัมมนาด้านการศึกษาและสภาวิชาสัตวแพทย์ในภูมิภาคเอเซียโดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ

             สัตวแพทยสภาแห่งประเทศไทยนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภาแห่งประเทศไทย   ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต อุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่ 1 และประธานเครือข่ายสภาวิชาชีพสัตวแพทย์แห่งอาเซียน  รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี  ประธานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม the 2nd Regional Workshop for Veterinary Education Establishments (VEEs) and Veterinary Statutory Body (VSB)  ระหว่างวันที 19-20 พฤศจิกายน 2561 ที่  Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมครั้งนี้  ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต อุปนายกสัตวแพทยสภาคนที่ 1 และประธานเครือข่ายสภาวิชาชีพสัตวแพทย์แห่งอาเซียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง  AVSBN’s activities 2018  ในระดับภูมิภาคเอเซียและเอเซียแปซิฟิค  และ ผู้แทนสัตวแพทยสภาฯ ได้ร่วมประชุม Conference on veterinary education and eligibility  จัดโดย  Japanese Society of Veterinary Science (JSVS)   และ  the Asian Association of Veterinary Schools (AAVS) ระหว่างวันที 21-22  พฤศจิกายน 2561 ที่ Tokyo University,  Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น  การไปประชุมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่ายสัตวแพทย์อาเซียนกับสัตวแพทย์นานาชาติ  ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับผู้ทำงานร่วมกับสัตวแพทย์ (Veterinary Paraprofessional, VPP) มีบทบาทในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริการทางสัตวแพทย์ในประเทศ  เป็นที่น่ายินดีและเป็นที่ยอมรับว่า สภาวิชาชีพสัตวแพทย์ในภูมิภาคอาเซียนมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก