สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะผู้บริหารสัตวแพทยสภา เลี้ยงสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารสัตวแพทยสภา นำโดย ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตวแพทยสภา) และกรรมการสัตวแพทยสภาประกอบด้วย สัตวแพทย์หญิงกัลยา เก่งวิกย์กรรม, รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี,รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ ตุลยกุล,นายสัตวแพทย์จีระ  สรนุวัตร และสัตวแพทย์หญิงวิลาวัลย์  บัวหุ่ง เลี้ยงสวัสดีปีใหม่และขอบคุณ คุณเจษฎา  อนุจารี (ที่ปรึกษากฎหมาย) ที่ ร้านอาหาร โพลาโพล่า ตรงข้าม ม.เกษตรฯ