สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

นายกสัตวแพทยสภาและคณะอนุกรรมการด้านต่างประเทศร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

              วันที่  28 พ.ย. 2561 คณะผู้แทนจากสัตวแพทยสภา  และผู้แทนกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ  เข้าหารือกับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ณ  ห้องประชุม  2  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องการจัดทำ  MRA  ของวิชาชีพสัตวแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสัตวแพทยสภามีความมุ่งหวังว่าการจัดทำ  MRA  ดังกล่าว จะช่วยให้เกิดเสรีในการประกอบอาชีพสัตวแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน  อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานของสัตวแพทย์ในอาเซียนให้ทัดเทียมกับชาติอื่นๆ ทั้งนี้  อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ให้ปรึกษาและแนะนำให้สัตวแพทยสภาขอบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุม ในการประชุม ASWGL ครั้งถัดไป เพื่อทำการเสนอร่าง proposal ของโครงการฯ หรือเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ MRA วิชาชีพสัตวแพทย์อาเซียน ซึ่งทางสัตวแพทยสภาจะนำไปหารือกับคณะอนุกรรมการต่างประเทศของสัตวแพทยสภาเพื่อหาแนวทางต่อไป