สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กฎระเบียบวัตถุออกฤทธิ์ออกใหม่เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
(เกี่ยวกับการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4)

1.กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3  หรือประเภท 4 พ.ศ. 2561


2.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตคำขอรับใบแทนใบอนุญาต และใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4
   

3.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดเอกสาร หรือหลักฐานอื่นประกอบการยื่นคำขออนุญาต ให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4
   

4.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอย้าย เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสถานที่เก็บวัตถุออกฤทธิ์ กรณีการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4
   

5.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการทำบัญชีและควบคุมการทำบัญชีเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท3 หรือประเภท 4

อ่านเพิ่มเติมคลิก