สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓

 ผู้ดำเนินรายการ ผศ.น.สพ.ดร. วิศณุ บุญญาวิวัฒน์

จระเข้บนเส้นทางของการอนุรักษ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. :  “สถานการณ์จระเข้ในธรรมชาติ และคำถามถึงการอนุรักษ์จระเข้ไทย”         

โดย รอ.นพ.ปัญญา ยังประภากร  (บริษัท ปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จำกัด)

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. :  “การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากจระเข้ในปัจจุบัน”

โดย สพ.ญ. จิตราภรณ์ ชาญราชกิจ (บริษัท ปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จำกัด)

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. :  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากจระเข้“      

โดย น.สพ. ดร. วีรศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง (ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. :  แสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. :  อาหารกลางวัน

 

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ ตุลยกุล

สุกร

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. :  สถานการณ์ ASF กับการเตรียมพร้อมรับมือ

โดย รศ.น.สพ. ดร. เดชฤทธิ์ นิลอุบล (สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย)

ผู้แทนกรมปศุสัตว์