สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย) ห้องเตียง ตันสงวนชั้น ๓

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.น.สพ. จิตรกมล ธนศักดิ์ (ภาควิชาคลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

สัตว์ถ้ำกับโรคอุบัติใหม่ที่ควรตระหนัก       

๙.๐๐-๐๙.๔๕ น.  :  “รู้จักสัตว์ถ้ำสัตว์จะอยู่อย่างไรเมื่อน้ำท่วม” 

โดย ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ (นักวิชาการอิสระด้านระบบนิเวศน้ำจืด กลุ่ม siamensis) 

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น.  :  “ค้างคาว กับเชื้อโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย” 

โดย ผศ.ดร. ประทีป ด้วงแค (ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น.  :  “สถานการณ์โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และโรคที่ควรเฝ้าระวังจากสัตว์ในถ้ำ” 

โดย ผศ.ดร.น.สพ. วิทวัช วิริยะรัตน์ (ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

๑๑.๑๕-๑๑.๔๕ น.  :  “แนวทางการสอบสวนโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนจากสัตว์ในถ้ำ” 

โดย น.สพ. ไพศิลป์ เล็กเจริญ (ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๓๐ น.  :  “ถอดบทเรียนจากการเฝ้าระวัง ป้องกันและติดตามสุขภาพผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติงานในถ้ำ กรณีถ้ำหลวงนางนอน” 

โดย นพ.โรม บัวทอง (สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 

 
























ผู้ดำเนินรายการ:รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล  ธนศักดิ์ และ รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข

สัตว์เคี้ยวเอื้อง

 “เสวนาด้านโคนม“ Mastitis: How to deal with and economic burden”

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. :  “ภาพรวมของปัญหาเต้านมอักเสบในภาคสนาม”

โดย น.สพ. อรรถพล พรประไพ (หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิต จังหวัดสระบุรี)

สพ.ญ. คนัมพร มุ้งทอง (โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. :  “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของปัญหาเต้านมอักเสบในประเทศไทย”

โดย น.สพ.ดร. ศุภชาติ ปานเนียม (โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. : “การประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์ทางสัตวแพทย์กับการแก้ปัญหาเต้านมอักเสบ”

โดย รศ.น.สพ.ดร. อดิศร ยะวงศา (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. พัก น้ำชา กาแฟ

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. :  อภิปราย “แนวปฎิบัติที่ดีสำหรับสัตวแพทย์ในการแก้ปัญหาเต้านมอักเสบ”

โดย ศ.คลินิก น.สพ.ดร. สุวิชัย  โรจนเสถียร (อดีตนายกสัตวแพทยสภา)

รศ.สพ.ญ.ดร. สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

รศ.น.สพ. ดร. กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร (คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

น.สพ. วินัย สุวณิชย์เจริญ (นายสัตวแพทย์ประกอบการอิสระ)

ผู้ดำเนินรายการ :  น.สพ. ไพรวัน สีพั่ว (สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์)