สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔

ผู้ดำเนินรายการ: นายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล และ นายสัตวแพทย์จีระ  สรนุวัตร

๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. :  “เกาะกระแสวัตถุดิบไทยและวัตถุดิบโลก

โดย ผศ.ดร. เสกสม อัตมางกูร (ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

โดย คุณบุญธรรม อร่ามศิริวัฒน์ (เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ดำเนินรายการ: นายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล และ นายสัตวแพทย์จีระ  สรนุวัตร

สัตว์ปีก

๑๓.๐๐-๑๓.๔๕ น. :  “The use of biotechnology in feed business: Gut health study”

โดย น.สพ.ดร. มนูศักดิ์ วงศ์พัชรชัย (รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานวิชาการอาหารสัตว์บก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด)

๑๓.๔๕-๑๔.๑๕ น. :  “เชื้อแบคทีเรียกับการดื้อยาที่พบในสัตว์ปีก”

โดย สพ.ญ.ดร. นวลอนงค์  สินวัต (ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

๑๔.๑๕-๑๔.๔๕ น. :  “การใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกทดแทนยาต้านจุลชีพในสัตว์ปีก”

โดย ผศ.น.สพ.ดร. นรินทร์ อุประกรินทร์ (ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

๑๔.๔๕-๑๕.๐๐ น. :  พัก น้ำชา กาแฟ

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. :  “อาหารสัตว์ผสมยา คาใจอะไรบ้าง”

โดย น.สพ. รักไทย งามภักดิ์  (ผอ. กองอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร