สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย)ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓

ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ นายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล 

สัตวแพทย์ไทยก้าวทันเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคสัตว์ในยุค Thailand 4.0 

.๐๐-๑๐.๒๐ น. :  “Proteomics กับการวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์” 

โดย รศ.สพ.ญ.ดร.กรรณาภรณ์  สุริยผล  (หน่วยชีวเคมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอุปนายกสมาคมเวชศาสตร์ชันสูตรทางสัตวแพทย์ไทย) 
ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

“Gut microbiome: interface between health and diseases” 

โดย ดร.ประพัฒน์ สุริยผล (สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) 

๑๐.๒๐-๑๐.๔๕ น. :  พัก น้ำชา กาแฟ

  

สัตวแพทยสภาก้าวทันอาเซียน 

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. :  “สัตวแพทย์พร้อมหรือยังที่จะเปิดเสรีในอาเซียน” 

โดย ดร. ธเนศ  สุจารีกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ สัตวแพทยสภา)       

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

เครือข่ายสภาวิชาชีพสัตวแพทย์อาเซียน (ASEAN VSB Network)  

โดย ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต (ประธานคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ สัตวแพทยสภาและประธานเครือข่ายสภาวิชาชีพสัตวแพทย์อาเซียน) 

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. :  อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “โอกาสทองของสัตวแพทย์ไทย เราจะทำงานร่วมกับภาครัฐ (Public- Private Partnerships) ได้อย่างไร .................. ที่นี่มีคำคอบ”        

วิทยากร : โดย ผู้แทนองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล (ผู้แทนกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ศ.คลินิก น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร (สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องไทย)
น.สพ. สิทธิกร ไตรยราช (สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย)
ผู้แทนสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย    

ผู้ดำเนินรายการ :  น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล
(สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และ เลขาธิการสัตวแพทยสภา)