สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี และ นายสัตวแพทย์จีระ  สรนุวัตร

๐๙.๐๐-๑๐.๑๕ น. :  “เกาะกระแสธุรกิจสัตว์เลี้ยง”

โดย สพ.ญ. ชนากานต์ เวียงจันดา (ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดช่องทางสัตวแพทย์บริษัท โรยัล คานิน (ประเทศไทย)จำกัด)

๑๐.๑๕-๑๐.๔๕ น. พักน้ำชา กาแฟ

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. : “Management of acute pancreatitis: practical and effective tips”

โดย อ.สพ.ญ.ดร.ม.ล. นฤดี เกษมสันต์ (ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. :  อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. :  “Feline asthma therapies: what does and does not work”

โดย ผศ.สพ.ญ.ดร. ทัศนีย์ เจริญทรง (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

 ดาวโหลดเอกสารวิทยากร

๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. : “Clinical approach to the itchy dogs & cats”

โดย อ.สพ.ญ.ดร. มธุรวันต์ ทัฬหิกรณ์ (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. :  พัก น้ำชา กาแฟ

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. :  “An update in seizure management in dogs and cats”

โดย น.สพ.ดร. นิรุตติ์ สุวรรณา (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

ดาวน์โหลดเอกสารวิทยากร