สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑( ภาคบ่าย)ห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓ (ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live)

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. :  สัมมนา “ทุกคำถามมีคำตอบกับ อว. สาขาอายุรศาสตร์”

โดย คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์