สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑( ภาคเช้า) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น๔

ผู้ดำเนินรายการ: รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี และ นายสัตวแพทย์จีระ  สรนุวัตร

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. :  ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. :  พิธีเปิดงานและการบรรยายเปิดงาน “ผลการดำเนินงานและนโยบายของสัตวแพทยสภา”

โดย ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตวแพทยสภา)

๐๙.๓๐-๐๙.๕๐ น. :  ความก้าวหน้าการดำเนินงาน “วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย”

โดย ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช (ประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ )

๐๙.๕๐-๑๑.๑๕ น. : เสวนา: “Rabies CPG: Together we will be free from Rabies”

โดย ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช

ผศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี  มูลอามาตย์

อ. นายสัตวแพทย์ ชัยยศ  ธารรัตนะ

นายสัตวแพทย์ วีระ  เทพสุเมธานนท์

ดำเนินรายการโดย : อ.สัตวแพทย์หญิง ดร.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์

๑๑.๑๕-๑๑.๕๐ น. :  “พิธีมอบอนุมัติบัตรฯ”

โดย ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตวแพทยสภา)

๑๑.๕๐-๑๒.๐๐ น :  แสดงความยินดีและถ่ายรูปร่วมกัน