สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 ประกาศสัตวแพทยสภา

 ที่  ๑๗  / ๒๕๖๑

เรื่อง    เกณฑ์สำหรับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง

 -----------------------------

                    อาศัยความตาม ข้อ ๑๑ (๕)(ข) แห่งข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเห็นชอบให้ประกาศ เรื่อง เกณฑ์สำหรับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง  ดังนี้

                   ตารางสรุปเกณฑ์สำหรับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกและขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง 

เกณฑ์

การอบรม

ระยะสั้น

ระยะเวลา

นับตั้งแต่ผ่านการอบรมระยะสั้น

การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

เกณฑ์ที่ ๑

ผ่าน

ไม่เกิน ๕ ปี

ขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้

เกิน ๕ ปี

ต้องผ่านเกณฑ์ใหม่

เกณฑ์ที่ ๒

ไม่ผ่าน

-

ต้องผ่านเกณฑ์ใหม่

 

คำอธิบายตาราง

                 เกณฑ์ที่ ๑ เป็นผู้เคยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่ผ่านการอบรมระยะยาวตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๑๑/๒๕๔๙ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองและผ่านการอบรมระยะสั้น ที่สัตวแพทยสภารับรอง โดยเข้าอบรมระยะสั้นมาแล้ว ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ผ่านการอบรมให้สามารถขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เลย

                 แต่ถ้าการเข้าอบรมระยะสั้นนั้น ผ่านมาแล้วเกิน ๕ ปี นับจากวันที่ผ่านการอบรมให้ดำเนินการให้ ผ่าน ตามเกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้แบบใหม่ก่อน แล้วจึงขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้

                 เกณฑ์ที่ ๒ เป็นผู้เคยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่ผ่านการอบรมระยะยาว ที่สัตวแพทยสภารับรองแล้ว แต่ไม่ผ่านการอบรมระยะสั้น ให้ดำเนินการให้ผ่าน ตามเกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้แบบใหม่ก่อน แล้วจึงขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้

 

                 ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงในประกาศ

 

                                                                          ประกาศ ณ  วันที่  ๘  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                            ( ผศ.นายสัตวแพทย์.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม )  

                                                                                             นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๑๗/๒๕๖๑ เกณฑ์การขอสมัครเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียน