สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๖ / ๒๕๖๑

เรื่อง    เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง

 ----------------------------- 

                   อาศัยความตามหมวด ๒ ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเห็นชอบให้ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ดังนี้

                  กำหนดให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ต้องเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งผ่านการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ให้เป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับ สัตวแพทย์ชั้นสอง และต้องผ่านเกณฑ์รวมไม่ต่ำกว่า ๗๐% จาก ๑๐๐ % โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ และอัตราส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นดังนี้

                  ๑. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาสัตว์เลี้ยง  ๒๐%

                 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันหลัก สถาบันสมทบ หรือหน่วยงานที่
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ รับรอง โดยมีเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาสัตว์เลี้ยง ที่ผ่านการรับรองกิจกรรม โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ และต้องมีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมมาแสดง

                 หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ให้เกณฑ์คะแนนกิจกรรม ไม่เกิน ๕% ต่อวัน ทั้งนี้สะสมคะแนนกลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาสัตว์เลี้ยงได้ไม่เกิน ๒๐% 

                  ๒. กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาปศุสัตว์

                 ได้แก่  สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และม้า   ๒๐%

                        ๒.๑ เป็นการสะสมเวลาการปฏิบัติงานกับตัวสัตว์ได้แก่ สุกร สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์ปีก สัตว์น้ำ และม้าโดยมีหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามรับรองตามแบบฟอร์มของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ (แบบรับรองการปฏิบัติงานการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์กลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิชาปศุสัตว์ สำหรับสัตวแพทย์ชั้นสอง) พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

                            ๑. คำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายงาน

                            ๒. รายงานการปฏิบัติงาน ระบุจำนวนวันที่ปฏิบัติงาน

                            ๓. บันทึกการขออนุญาตไปปฏิบัติงาน ที่ได้รับการอนุมัติ

                           หลักเกณฑ์การสะสมเวลาปฏิบัติงานกับตัวสัตว์ ๐.๒๕% ต่อ ๑ วันปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : การปฏิบัติงานกับตัวสัตว์ นอกเหนือจากที่ระบุ ให้เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                       ๒.๒ เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสถาบันหลัก สถาบันสมทบ หรือหน่วยงานที่
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  รับรอง โดยเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติในสาขาวิชา
ปศุสัตว์ ที่ผ่านการรับรองกิจกรรมโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  และต้องมีใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมมาแสดง

                       หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม ให้เกณฑ์คะแนนกิจกรรม ไม่เกิน ๕% ต่อวัน

                  ทั้งนี้การสะสมคะแนนจากข้อ ๒.๑ หรือ ๒.๒ ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมฝึกปฏิบัติในสาขาวิชาปศุสัตว์ ได้ไม่เกิน ๒๐%

                 ๓. กลุ่มกิจกรรมการสอบเพื่อเพิ่มพูนความรู้   ๖๐%

                เป็นการจัดการสอบโดยสัตวแพทยสภา และคะแนนที่สอบสามารถเก็บไว้ใช้ประกอบการขอต่อใบอนุญาตฯ ได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่วันสอบ

                ทั้งนี้ ผู้ขอต่อใบอนุญาตฯ สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มใดก็ได้ โดยไม่ต้องเข้าร่วมครบทุก กลุ่มกิจกรรม แต่ต้องผ่านเกณฑ์รวมไม่ต่ำกว่า ๗๐%  จาก ๑๐๐ %

                ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงในประกาศ

 

                                                                             ประกาศ ณ  วันที่  ๘  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                               ( ผศ.นายสัตวแพทย์.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม )

                                                                                                 นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๑๖/๒๕๖๑ เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ