สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยอาหารสัตว์ที่ผสมยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 นายกสัตวแพทยสภาเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยอาหารสัตว์ที่ผสมยา ณ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานต่างๆ ประมาณ 60  ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยอาหารสัตว์ผสมยา ประกอบด้วย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยา ที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ.2561 และร่างประกาศกรมปศุสัตว์ฯ จำนวน 9 ฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 25 กย. 61 (ยกเว้นเพื่อใช้กับสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหาร ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนเอง จะมีผลบังคับใช้วันที่ 26 กย. 61)