สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กิจกรรมสัมมนาเรื่องมุ่งมั่นรวมใจสินค้าปศุสัตว์ไทยปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายกสัตวแพทยสภาเข้าร่วมสัมมนาเรื่องมุ่งมั่นรวมใจสินค้าปศุสัตว์ไทยปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ ที่ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสัตวแพทยสภา กรมปศุสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมสัตวแพทยควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกและหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทห้างร้านต่างๆ มีผู้เข้า ร่วม สัมมนาประมาณ 300 คน