สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ “สานความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

สัมมนาวิชาการ “สานความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สำนักงานสัตวแพทยสภา นนทบุรี

ลงเบียน รับเอกสาร

ช่วงเช้า

บรรยาย ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าและมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยโดย

-กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 ดำเนินรายการโดย นายสัตวแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พลายยงค์ สการะเศรณี ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

ท่านนายกสัตวแพทยสภา(ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม) กล่าวเปิดงาน

ช่วงบ่าย

แสดงเจตนารมย์การประสานความร่วมมือเครือข่ายวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

-สัตวแพทยสภา

-สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

-ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

-กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 -สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 -คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          

ดาวน์โหลดเอกสารกรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอขับเคลื่อนการดำเนินงานพิษสุนัขบ้า

ดาวน์โหลดเอกสัตวแพทยสภา

ดาวน์โหลดเอกสารประมวลภาพ MACMU (27-4-61)

ดาวน์โหลดเอกสารประสานความร่วมมือวิชาชีพการสัตวแพทย์ใน

 

 

                                                                                                              ลงวันที่ 3 พ.ค. 61