สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง

ที่  ๑/๒๕๖๐

เรื่อง  การรับสมัครสมาชิกสัตวแพทยสภาเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

                                     

                    ด้วยสัตวแพทยสภา จะจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสัตวแพทยสภาเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา ตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕  จำนวน ๑๘ คน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                   ๑.  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

                   ๒.  ไม่เคยถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์    

                        พ.ศ.๒๕๔๕ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์

                   ๓.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                   หลักฐานการสมัคร

                   ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                   ๑.  รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก  ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

                   ๒.  สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

                   ๓.  เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๔x๖ นิ้ว จำนวน ๓ ชุด และแฟลชไดร์ฟ หรือ แผ่นซีดีที่บรรจุข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครที่มีข้อความตรงตามเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร จำนวน ๑ ชุด

                    วันรับสมัครและสถานที่ยื่นใบสมัคร

                   วันที่  ๑๘ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.   ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

                   หากผู้สมัครรายใดมีความประสงค์ต้องการขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหลังจากการสมัครไว้แล้ว ให้ทำหนังสือแสดงความจำนงยื่นต่อประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะทำการประกาศการถอนการรับสมัครของผู้สมัครรายนั้น และปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ สำนักงาน  สัตวแพทยสภา

                   วันประกาศจำนวนและหมายเลขผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

                   วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐

                   ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งมีจำนวน ๑๘ คน เท่ากับจำนวนคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่จะเลือกตั้ง ถือว่าผู้มีรายชื่อที่ประกาศเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสัตวแพทยสภาโดยไม่ต้องนับคะแนนเลือกตั้ง

                    วิธีการเลือกตั้ง

                   ใช้วิธีเลือกตั้งทางไปรษณีย์ โดยสัตวแพทยสภาจัดส่งบัตรเลือกตั้งให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อลงคะแนนเลือกกรรมการ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามรายชื่อในบัตรเลือกตั้งไม่เกินจำนวน ๑๘ คน  โดยต้องลงลายมือชื่อของตนไว้ในบัตรเลือกตั้งด้วย แล้วใส่ซองปิดผนึกส่งไปยังตู้ไปรษณีย์ที่ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้ และถึงปลายทางไม่เกินเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๖๑  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่ง

                    ระยะเวลาการลงคะแนนเลือกตั้ง

ตั้งแต่วันที่ได้รับบัตรเลือกตั้งและให้ส่งถึงตู้ไปรษณีย์ปลายทางภายในเวลา ๑๐.๐๐ น.ของวันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๖๑ 

                   วันเปิดตู้ไปรษณีย์

                   วันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

                   การนับคะแนน

                   วันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น ๔    อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

                   การประกาศผลการรวมคะแนน

                   วันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๖๑  จะประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งโดยเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา และเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา

                    ประกาศผลการเลือกตั้ง

                   วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑  จะประกาศผลการเลือกตั้งโดยเรียงลำดับตามคะแนนที่ได้รับการเลือกตั้งให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา และเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา

                   ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการเลือกตั้ง  จะประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่  ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

                    การรายงานตัว

                   ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งต้องรายงานตัวต่อประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง  ณ สำนักงาน  สัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ภายใน  ๗  วัน นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้ง ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ผู้ไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ และให้เลื่อนผู้ได้รับคะแนนลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

                    การคัดค้านการเลือกตั้ง

                   ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ ให้ยื่นคำร้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง

                   คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและวินิจฉัยคำร้องคัดค้านนั้นแล้ว แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบภายใน ๑๕ วัน โดยให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด 

                                                               

                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๐                                                                       

                                                      (ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ชัยบุตร)

                                                        ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา

  

 ดาวน์โหลดใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา ๒๕๖๑-๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำตัวผู้สมัคร๒๕๖๑-๒๕๖๔

ดาวน์โหลดการรับสมัครสมาชิกสพ.สภ.เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสพ.สภ.ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔

ดาวน์โหลดประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ๑/๒๕๖๐