สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2560

"The International Conference on Veterinary Science" (ICVS 2017)

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

สัตวแพทยสมาคมฯ เปิดโอกาสให้คราจารย์ นิสิต เสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปรเตอร์

และมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา  หน่วยราชการ  เพื่อให้ประชุมวิชาการ

ครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสัตวแพทย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้าน

วิชาการแขวงต่างๆ

http://www.icvsthailand.com/