สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

    ประกาศสัตวแพทยสภา

     ที่ ๑๑ / ๒๕๖๐

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๐

___________________________________________

 

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบและให้ออกอนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

                                                 สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

นายสัตวแพทย์

ธนากร

พจน์ประสาท

สัตวแพทย์หญิง

ชื่นสุมน

ลิ้มมานนท์

 

                                                     สาขาศัลยศาสตร์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

สัตวแพทย์หญิง

ณัฐวรรณ

นิยติวัฒน์ชาญชัย

นายสัตวแพทย์

จักรินทร์

สัทธาธรรม

นายสัตวแพทย์

นักรบ

พัฒนผล

นายสัตวแพทย์

จนัธ

นิยมสุจริต

นายสัตวแพทย์

วิญญู

การทิพย์

นายสัตวแพทย์

วิจิตร

สุทธิประภา

นายสัตวแพทย์

วันชาติ

ยิบประดิษฐ์

นายสัตวแพทย์

อาจอง

อธิปธรรมวารี

นายสัตวแพทย์

ภัคธร

ลิ่วเฉลิมวงศ์

๑๐

สัตวแพทย์หญิง

มนัญญา

ด่านพิทักษ์กุล

๑๑

สัตวแพทย์หญิง

รติกร

บุตรชา

๑๒

นายสัตวแพทย์

อรรถวิทย์

สัมมา

๑๓

นายสัตวแพทย์

วรรณสิทธิ์

จันทรวงศ์

 

                                                   สาขาอายุรศาสตร์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

นายสัตวแพทย์

เมธา

จันดา

สัตวแพทย์หญิง

พันพิชา

สัตถาสาธุชนะ

สัตวแพทย์หญิง

ทักษอร

ดวงอุไร

นายสัตวแพทย์

พิทชา

พรมิ่งมาศ

สัตวแพทย์หญิง

ธนิกา

อธิปธรรมวารี

สัตวแพทย์หญิง

พรพรรณ

สุขอนันต์

สัตวแพทย์หญิง

นัจพร

แจ่มจันทร์

นายสัตวแพทย์

บดินทร์

ติระพัฒน์

นายสัตวแพทย์

นนทษิต

ชุติญาณวัฒน์

 

                              ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

                                                               ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

                                                         (รศ. นายสัตวแพทย์ ดร. สุวิชัย   โรจนเสถียร)

                                                                         นายกสัตวแพทยสภา