สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

 

1.

คำขอสมัครเป็นสมาชิกของวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

2.

 

คำขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ภาษาอังกฤษฯ

 

3.

 

ประกาศวิทยาลัยฯที่ ๕/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารฯ

 
  -ใบสมัครรับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารฯ   

4.

 

คำขอสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ประจำปี 2564

 -PayinVET - 8003 วสพท.สมัครสอบ อว. ปี 2564

 

5.

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ (วว.)ปี2564.pdf

-PayinVET - 8001 วสพท. ค่าสมัครคัดเลือกเข้าหลักสูตรฯสพ.ประจำบ้านปี 2564.pdf

 

 

6.

 

แบบฟอร์มการชำระค่าบำรุงหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 2563

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 update 231263