สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ วาระ 2561-2564

 

|  โครงสร้างบุคลากร ศ.ป.สพ.   |  คณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ  |  คณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ  | 
|  คณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล  | โครงสร้างบุคลากรงานธุรการศูนย์ประเมินฯ |

 

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินฯ (วาระ2558-2561) 

 

   

ศ.กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต

ที่ปรึกษา

 

 

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.วรรณดา สุจริต

ที่ปรึกษา

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ชัยณรงค์  โลหชิต

ที่ปรึกษา

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส

ผู้อำนวยการบริหารศูนย์ประเมินฯ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุชาติ  วัฒนชัย
รองผู้อำนวยการ

 

 

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
กรรมการ

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร  กระจายศรี
กรรมการ

 

 

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์ จิตรกมล  ธนศักดิ์
กรรมการ

 

 

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณี  คุณากรสวัสดิ์
กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย  กลมเกลียว
กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรกิจ  เชิดชูธรรม
กรรมการ

 

 

นายสัตวแพทย์ ณรงค์  สุธัมนาถพงษ์
กรรมการ

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.กฤษ  อังคนาพร
กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นรินทร์  อุประกรินทร์
กรรมการ

 

 

ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์
 กรรมการ

 

 

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รักธรรม  เมฆไตรรัตน์
กรรมการ

 

 

นายสัตวแพทย์ กิตติพล  รัตนกุล
กรรมการ

 

 

นายสัตวแพทย์ พิเศษ  อัศวหน้าเมือง
กรรมการ

 

 

 

                                                                                                                                                              ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 10-05-61